2014.06.02MUSIKLIVET ♥ IMPRA

♥ IMPRAs styrelse bad några musiker, arrangörer och representanter för utbildningar att beskriva vad dom tycker att IMPRAs arbete genom åren betytt, personligen eller professionellt. Dels för att visa eventuella bidragsgivare vilket stöd vi har, men också för att orka jobba vidare nu när det är lite motvind – här är några av svaren:

Tankar om IMPRA:

”Impra har blivit ett nätverk där kvinnliga musiker inom ett brett fält av genrer får kontakt med varandra och samarbetar – ovärderligt! (Många kvinnor kan känna sej ensamma i och med att de är i minoritet i detta sammanhang).Impra är en arrangör som presenterar musik regelbundet över hela landet med kvinnor i konstnärlig ledning – det gör Impra till unik och modern! Det är alltid jätte kul att komma till en Impra klubb. Man möter en annan publik en vanligt – oftast ganska ung publik 18-30 och majoriteten kvinnor.”

Sofia Jernberg, sångerska & kompositör”Det finns ett tydligt före och efter Impra i svenskt musikliv.
Ingen annan enskild organisation har på samma effektiva vis riktat ljuset mot de skevheter som fortfarande är en besvärande omständighet i stora delar av musikvärlden.
Alla led i skapandet av musikupplevelser, från musiker via arrangörer till publik och kulturadministratörer, präglas, till stor del tack vare Impras arbete, numera av en medvetenhet kring genusfrågor och vikten av jämställdhet.
Impras inflytande sträcker sig dessutom bortom det nationella, – I flera europeiska länder har Impras arbete tjänat som tydlig förebild och inspiration, och befäst sveriges ledande position i jämställdhetsfrågor.
Impras arbete är långt ifrån avslutat, och det är därför av stor kulturpolitisk och konstnärlig vikt att Impras fortlevnad kan säkerställas.”

Joakim Milder saxofonist, kompositör och professor på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm”Impra är av stor betydelse för att utveckla musik genren Jazz/ impro. Impra har ett  stort kontaktnät  och kunskap om musiklivet som nu och på lång sikt gagnar alla svenska kultur institutioner och utbildningar och startar och genomför kreativa konstnärliga projekt etc. Impra arbetar för en utveckling av konstformen. Eftersom kvinnor är i minoritet i genren utvecklas den långsamt. Jag som arbetat med detta sen tidigt 90-tal ser att Impra är enormt viktig. Impra behöver långsiktigt kontinuerligt stöd. Problemet ”obalans i genren jazz/ impro ” fixar man inte på 1-3 år!”

Maggi Olin, kursledare Gy jazz Musikhögskolan i Malmö, kompositör, arrangör & pianist”Sverige är idag en viktig aktör i framkanten då det gäller jämställdhet inom jazz- och improvisationsmusiken. I den utvecklingen spelar nätverket IMPRA en avgörande roll: Inte bara som opinionsbildare utan också som initiativtagare och pådrivande för olika jämställdhetsprojekt runt om i landet och i Europa. Jazz- och improvisationsscenen i Umeå har de senaste åren samarbetat med IMPRA i samband med seminarier och andra projektaktiviteter. För oss är det en styrka att vi i Sverige har ett musikerbaserat nätverk som med stor kompetens och erfarenhet fokuserar på genus- och jämställdhetsfrågor och som också har förmåga att föra ut detta till jazzmusiklivets olika miljöer. Jazzen är en musikform som fortfarande har mycket att lära i ämnet. ”

Lennart Strömbäck, NorrlandsOperan”IMPRA har fått fart på hela jazzsverige med sina konsertserier, festivaler och ett ständigt pågående samtal och forskningsarbete. De bevisar gång på gång att allt blir så mycket bättre om vi alla får delta. På lika villkor. Den erfarenhet, kompetens och de nätverk de skapat genom åren är värdiga vilket forskningsinstitut som helst. För att inte tala om all härlig musik vi får! Nu börjar arbetet äntligen ge effekt – men vi ska väl inte nöja oss med 16% kvinnor på de svenska jazzscenerna? Nej nu behövs IMPRA mer än någonsin!”

Lena Åberg Frisk CEO & VD Jazzclub Fasching och Stockholm Jazz Festival”IMPRA jobbar med musik och jämställdhet på många plan. De uppmärksammar problem i branschen och verkar där det är aktuellt just nu. Genom att se till att kvinnliga musiker möts och uppmärksammas skapas förebilder som är livsviktiga för att främja ett intresse och kunna tro på sig själv (som ung kvinnlig musiker!). Genom klubbarna som genomsyras av IMPRAS värdegrund och medvetenhet kan unga musiker gå på konsert utan att behöva mötas av de snäva könsroller som ofta präglar ens val av instrument, inställning och genre. IMPRA visar vägen för ett jämställt, fritt och normbrytande musikliv på ett sätt som ingen annan organisation/festival eller liknande vågat göra än och blir därför en stark motor och ett stöd för alla som vill åt samma håll. ”

Annika Marmén & Lili Holényi, studerande, projektledare Popkollo Jazz”För mig har impra gett mig otroligt värdefulla kontakter för att själv kunna etablera mig som musiker. Jag har fått vänner som delat med sig av tips och idéer som jag aldrig fick under min musikerutbildning. Det har varit en inspirationsinjektion och gett mig hopp om en framtid som musiker där jag setts som en tillgång, inte som konkurrent, vilket är en inställning jag själv alltid kommer föra vidare. Impra har också fått mig att vilja engagera mig för att utveckla musikscenen även för andra, vilket jag vet att jag inte är ensam om.”

Linnea Henriksson, artist & kompositör
”Impra har betytt oerhört mycket som en samarbetspartner till Svensk Jazz. Jazzfältet har ett enormt behov av insatser för jämställdhet och jag vågar påstå att innan Impra fanns det nästan inget seriöst arbete i frågan. Föreningen möttes av stor skepsis från vissa håll och det är anmärkningsvärt hur frågan har fått en självklar plats på agendan. Skeptikerna har fått ta ett rejält steg tillbaka. Impra har påverkat Svensk Jazz i positiv riktning när det gäller det här arbetet och utan Impra som samarbetspart kommer vårt jämställdhetsarbete vara starkt försvagat!”

Magnus Thuvesson, ordförande Svensk Jazz”I mitt arbete som jazzsamordnare på Sveriges Radio har jag länge kunnat dra nytta av Impra målmedvetna  arbete, vilket har underlättat för oss att även i radio nå en mer rättvis könsbalans. Men. Vi lever fortfarande inte i en jämställd värld och just jazzen hör fortfarande till de genrer där det fortfarande råder stor obalans. Därför är det av oerhört stor vikt att vi nu inte bekvämt lutar oss tillbaka och tro att vi ”gjort jobbet”. Detta arbete behöver föras kontinuerligt och medvetet, och det är därför av största vikt att Impra får chans att fortsätta. För allas vårt bästa!”

Marie Vesterholm, Jazzsamordnare, Sveriges Radio”IMPRA har blivit en alltmer självklar del av det unga svenska musiklivet inom det ständigt växande improvisationsfältet. De tankar som belyses och formuleras av IMPRA och dess många sympatisörer ger en viktig grund i vilken också pedagoger och högre utbildningar kan ta stöd. Vi har sett en länge efterlängtad utveckling inom svensk improvisationsmusik där starka kvinnliga musiker skapar viktiga och tydliga konstnärliga avtryck och där, efter många år, ett tillstånd i avsaknad av både reflexion och jämställdhet sakta förändras och rör sig mot ett för musiken utvecklande och naturligt tillstånd. I detta har IMPRA spelat- och fortsätter spela- en mycket avgörande roll i sitt arbete att medvetandegöra en ung generation tonkonstnärer. IMPRA behövs- i 10 år till..”

Anders Jormin, professor HSM, Gbg”I vårt gemensamma arbete för en jämställd musikscen har IMPRA haft och har en stor betydelse och en viktig roll att fylla i synnerhet inom genren Jazz & och improvisation. IMPRA är i sin roll som företrädare för de fria kulturutövarna i denna fråga en för oss mycket viktig samarbetspart för att få till en förändring inom musiklivet i Sverige. ”Spotlight Väst” är ett exempel på ett jämställdhetsprojekt som bedrivs i VGRegionen, där IMPRA är en av parterna tillsammans med Kultur i Väst, GAC, Ladyfest och MCV. Kultur i Väst har som ett av sina uppdrag att verka för att det fria kulturlivet får ökade möjligheter att knyta internationella kontakter. Även här ser jag att IMPRA är given samarbetspart i specifika projekt eller som samtalspart och rådgivande genom exempelvis sina tidigare projekt  och sin viktiga IMPRA-lista. Sverige har kommit en bit längre än de flesta andra länder i Europa i arbetet för en jämställd musikscen men vi är inte på långa vägar i mål. Därför är det viktigt med IMPRA:s fortsatta existens både ur ett nationellt  och Europeiskt perspektiv.”

Marie Tarrach Bävholm, Producent jazz & blues, Kultur i Väst”Redan från starten har IMPRA har varit en viktig samarbetspartner för Kungl.Musikhögskolan i Sthlm (KMH).
IMPRAs medlemmar har varit en viktig rekryteringsbas för att få externa deltagare och en bra balans och diskussion i KMHs antagningsjurys.
IMPRA har ökat medvetenheten hos studenter och lärare samt inspirerat till olika genusgrupper på KMH och många andra musikutbildningar i Sverige. IMPRA har varit en källa till kunskap och stöd för dessa grupper.
IMPRA har lyft på stenar som ingen enskild har haft möjlighet att lyfta med samma kraft och pekat på den snedfördelning som rått på många håll.
IMPRA har ifrågasatt gällande normer, krävt och i många fall uppnått genusbalans vad gäller jazzfestivaler, jazzpriser, mediautrymme m.m.
IMPRA har haft ett enormt inflytande på hela jazzlivet i Sverige och inte minst på musikerna själva vars medvetande om orättvisa förhållanden har ökat väsentligt.”

Ola Bengtsson Prefekt Inst. för Jazz Kungl Musikhögskolan i Stockholm”Jag är stolt över att vara en del av svensk jazz där verksamheter som IMPRA finns. Jag anser att IMPRAs arbete sedan starten 2006 har fyllt och fortfarande fyller en väsentligt viktig del i arbetet att nå en mer utjämnad könsfördelning inom svensk jazz- och improvisationsmusik. IMPRA är en essentiell aktör i det arbetet. IMPRA har den dignitet och kraft som behövs för att bevaka och motverka de krafter som försvårar jämställdhetsarbetet inom svensk jazz. IMPRA utgör enligt min åsikt den största och viktigaste plattformen som samlar och enar alla som anser att det är fel att en musikgenre obestritt får domineras av manliga utövare och som aktivt vill arbeta för att göra något åt det. Det förändringsarbete som krävs tar lång tid och visst har saker och ting börjat hända. Det är till stor del IMPRAs förtjänst men det finns ännu mycket kvar att göra inom såväl utbildning som i professionell verksamhet för att uppnå större jämställdhet inom svensk jazz- och improvisationsmusik. Utan IMPRA som fortsatt samlande nav för det arbetet befarar jag att det är alltför lätt att allt återgår till en situation som är lika usel som den var innan IMPRA bildades.”

Mattias Hjorth, kursledare för Musikerutbildningen/Jazz vid Musikhögskolan i Malmö