ORDLISTA


Nedan har vi listat en del ord och begrepp som kan vara bra att lära sig, förstå och ha med sig i sin egen och sin skolas utveckling inom jämställd- och jämlikhetsarbete. 
CISPERSON
En person som identifierar sig med könet som tilldelades vid födseln. Cispersonsbegreppet kom till för att beskriva normen. Ordet “cis” är latin och betyder ungefär “på denna sida om”. Cis har ingenting med sexualitet att göra.

CISNORMATIVITET
Den norm som förutsätter att alla är cispersoner, föreställningen om att det bara finns två kön och en förväntan på att män ska ha ett visst könsuttryck och kvinnor ett annat. Normen ger cispersoner privilegier eller fördelar som transpersoner kan sakna.

HBTQI
Ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och/eller sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. I:et handlar om att kroppen bryter mot normer kring kön.

HEN/DEN
Könsneutrala pronomen som används om personer som till exempel är genderqueer eller ickebinära. Hen och den kan också användas i situationer då en persons könstillhörighet är okänd.

HETERONORMATIVITET
Heteronormen är en samverkan av olika normer kopplat till kön och sexualitet. Enligt heteronormen är människor antingen tjej/kvinna eller kille/man. Kvinnor förväntas vara feminina och män förväntas vara maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella. Att följa normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar. Att bryta mot heteronormen kan resultera i bestraffning i form av allt från tystnad till våld.

ICKEBINÄR
En person vars könsidentitet inte är kvinna eller man. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det: en del känner sig som både tjej och kille, andra befinner sig mellan de två kategorierna. Många ickebinära är inget kön. En del ickebinära har könsdysfori och behov att ändra kroppen med hormoner och eller kirurgi. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen.

INTERSEKTIONALITET
Intersektionalitet förklarar hur olika normer och maktordningar hänger samman, påverkar och förstärker varandra. Samt hur människors möjligheter och handlingsutrymme påverkas beroende av flera olika delar av ens identitet, till exempel hudfärg, sexualitet, kön, religion, funktionsförmåga och ålder.

JÄMLIKHET
Jämlikhet är att alla ska ha samma möjligheter oavsett tex kön, funktionsnedsättning, var du är född, sexualitet, religion osv.

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

KÖN
Begreppet kön används ofta för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mer komplext än så och kan brytas ner i flera delar:
  • Fysiskt kön - inre och yttre könsorgan, könskromosomer, hormonnivåer samt sekundära könskaraktäristika (t.ex. skäggväxt eller brösttillväxt). Kroppsligt finns det inte bara två tydligt avgränsade könskategorier utan en mängd variationer.
  • Juridiskt kön - det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass eller legitimation.
  • Könsidentitet - en persons självupplevda kön, det vill säga det kön en känner sig som och vet att en är (exempelvis kvinna, man, genderqueer eller ickebinär).
  • Könsuttryck - hur en person uttrycker kön genom till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, röst med mera.

NORMKRITIK
En pedagogisk metod för att skapa mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till att titta på normerna i sig, vilka som får fördelar på grund av dem och vilka som får nackdelar. Normkritiken syftar till att skapa strategier för förändring av de normer som leder till osynliggörande, exkludering eller diskriminering.

PRONOMEN
Till exempel hon, han, hen eller den. Hen och den används ibland också i situationer då en persons könstillhörighet är okänd. Det går inte att se på en person vilket pronomen den har. Rätt pronomen är ett sätt att bekräfta en persons kön/könsidentitet.

RASIFIERING
En social process där människor kategoriseras utifrån hudfärg, etnicitet och eller religion. Det vill säga att människor utifrån utseende tillskrivs vissa gruppegenskaper som grundar sig i samhällets historiska och nutida idéer om “ras”. Därmed skapas maktrelationer mellan grupper. Rasifiering hänger ihop med vithetsnormen.

VITHETSNORMEN
Vithetsnormen är en struktur i samhället som innebär att vara vit medför fördelar socialt, ekonomiskt och politiskt, vilket påverkar vem som har och inte har makt. Vithetsnormen går hand i hand med rasism och rasifiering. Vithetsnormen existerar globalt och härstammar från kolonialismen, vilket innebär att vithet eller att vara ljushyad är en statusmarkör, även i länder där vita som etnisk grupp är en liten minoritet.Tycker du att det fattas ett eller flera begrepp. Tveka inte att kontakta oss. Du hittar kontaktinformation här.